Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Werkplan 2020

Jij ziet Mij!?

Werkplan Solidair Friesland 2020: mensen voor mensen

Exodus-Support

Doelstelling: 30 koppelingen van vrijwilligers aan mensen in detentie, die zich voorbereiden op terugkeer in de samenleving en bij terugkeer door die vrijwilliger worden ondersteund, als aanvulling op de professionele ondersteuning. Solidair Friesland werft en begeleidt de vrijwilligers. Er wordt nauw samengewerkt met de PI en met Exodus Nederland.

New@Home

Doelstelling: 40 koppelingen van jonge vrijwilligers aan jonge migranten. Daardoor worden jonge migranten geholpen bij het ontwikkelen van een netwerk en wordt voorkomen dat zij in isolement geraken. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met de Internationale Schakelklas Leeuwarden.

The Action

Doelstelling: ca. 250 scholieren actief betrekken bij diaconaal-sociale projecten en laten ervaren dat er een antwoord mogelijk is op lijden en laten ervaren dat zij zélf ook (een deel van) het antwoord zijn. Het is ontstaan naar aanleiding van de Passion in Leeuwarden en is ontstaan als samenwerkingsproject van de Vitusparochie en Solidair Friesland met scholen en maatschappelijke organisaties in Leeuwarden. Het project werkt als een sneeuwbal en wordt ook elders opgepakt. In 2019 b.v. in Sneek.

Kleurrijk Fryslân en deelprojecten Bruggen Bouwen, Dag van de Dialoog en Kleurrijke Wandelingen

Doelstelling: structureel contact onderhouden met mensen uit diverse geloofsgemeenschappen en met hen bouwen aan onderlinge dialoog en samenwerking bij de aanpak van racisme en andere sociale knelpunten. Het project is mede met steun van overleden parochiaan Piet Heemskerk opgericht en enkele parochianen zijn als deelnemer of in de organisatie betrokken bij de organisatie.

Deelproject: Ashuka Kleurrijk Wereldkoor

Doelstelling: werken aan meer begrip en tolerantie bij culturele verschillen. Door middel van samenzang van mensen uit verschillende nationaliteiten en culturen, leren zij elkaar kennen, en zijn zij elkaar tot steun zijn als er problemen zijn en worden nieuwkomers geholpen bij inburgering. De deelnemers komen voornamelijk uit Leeuwarden, en voor een groot deel tevens als parochiaan.

Deelproject: Fryslân in Dialoog

Doelstelling: meer draagvlak creëren voor verbondenheid tussen mensen en gemeenschappen in Fryslân. Op meerdere plaatsen in Fryslân op plaatselijk niveau dialoogtafels organiseren, waardoor mensen in dialoog gaan rond een actueel thema. De Vitusparochie heeft al meerdere jaren meegedaan met de organisatie van een dialoogtafel en door individuele deelname door parochianen.

Deelproject: Bruggen Bouwen

Doelstelling: preventie en aanpak van racisme en discriminatie. Leeuwarden was de eerste regio in Fryslân voor dit deelproject. Een parochiaan heeft deelgenomen aan de training en maakt nu deel uit van het team Bruggen Bouwen Leeuwarden.

Werkgroep Arme Kant van Fryslân

Doelstelling: ondersteuning van kerken bij de gezamenlijke aanpak van armoede. o.a. door middel van een jaarlijkse werkdag rond armoede in het kader van de Internationale dag ter bestrijding van Armoede. Daarnaast wordt ondersteuning gegeven bij projectmatige aanpak van armoede. De werkgroep bevordert dat kerken van elkaar leren en ontwikkelt methodes, handreikingen en projecten voor de Friese kerken. Zo zijn er:
– handreiking lokale Arme Kant-groepen
– de methode ‘KANS-kaarten’
– het project Activerende Aanpak Armoede (A3), opgezet i.s.m. de PKN-classis Fryslân
– ondersteuning bij de viering van de Dag van Bestrijding van Armoede
– SchuldHulpMaatje en Budgetmaatje. Het project SchuldHulpMaatje is door Solidair Friesland i.s.m. de classis PKN en de Arme Kant Fryslân ontwikkeld en later zelfstandig verder gegaan. Elders in Fryslân is het project Budgetmaatje actief voor dezelfde problematiek.

Kinderen en Armoede/gemeentelijke Armoedepact gemeente Leeuwarden

Doelstelling: gezamenlijke inzet voor bewustwording en aanpak van problematiek van armoede in gezinnen. I.s.m. de Bisschop Möller Stichting en studenten van NHL-Stenden d.m.v. het Arm-en-Rijk-spel op basisscholen. Voor directies en leerkrachten als middel om meer zicht te krijgen op armoede onder de leerlingen. I.s.m. de organisatie Kindpakket voor doorverwijzing naar gemeentelijke regelingen en plaatselijke organisaties die de gezinnen kunnen helpen.

Scheepsmaatjesproject:

Doelstelling: de drie regionale werkgroepen (Noordoost, Zuidwest en Zuidoost Fryslân) uitnodigen voor uitwisseling van ervaringen, vragen, materialen, methoden en zinzichten bij de bevordering van mensen met een verstandelijke beperking.
DOE.frl. Maatjesproject LVB-ers (Denk Om Elkaar – DOE.frl)
Doelstelling: naast de doelgroep van het Scheepsmaatjesproject zijn er vele zgn. LVB-ers (Licht Verstandelijk Beperkten) die goed een maatje kunnen gebruiken tegen eenzaamheid en/of om zich te kunnen handhaven.

Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân

Doelstelling: boeren, pastoraal werkenden en bestuurders van kerken ondersteunen bij het luisteren naar elkaars zorgen en bij het samen zoeken naar antwoorden op de crisis in de landbouw. Dit door middel van ‘reflectie op locatie’, gesprekken van boer en burger aan de keukentafel.

Contact kerkelijke diaconale organisaties Leeuwarden

Doelstelling: gezamenlijke presentatie aan de ‘nieuwe’ burgemeester Buma en de a.s. wethouder voor WMO als opvolger van de heer van Gelder.

Overleg Diaconale Opbouwerkers en presentiewerkers Fryslân

Doelstelling: uitwisseling van ervaringen van de in Fryslân werkzame diaconale opbouwwerkers en presentiewerkers, o.a. om te leren van elkaar ervaringen en inzicht te verkrijgen voor een goede benadering vanuit de presentiebenadering.

Flechtlingen Wolkom!

Doelstelling: vele kerkelijke vrijwilligers zijn actief in en om AZC’s, in de noodopvang of op andere plekken. Flechtlingen Wolkom brengt kerkelijke initiatieven bijeen voor overleg en uitwisseling en om samen te zorgen voor een gastvrij onthaal van vluchtelingen. Mogelijk zal de Noodopvang in het WTC later alsnog van start gaan. Wij staan paraat om daarin – evenals in voorgaande situaties – te ondersteunen.

Overleg provinciale oecumenische diaconale werkgroepen

Doelstelling: uitwisselingen van doelstellingen, ervaringen en vragen die men tegenkomt is het
oecumenische diaconale werk op ca. tien maatschappelijke thema’s. Tevens wordt daarin de
verbinding gemaakt naar de Friese Raad van Kerken en de PKN-Classis Fryslân.

Fries Vredesplatform:

Doelstelling: mensen stimuleren om aandacht te blijven vragen voor geweld en oorlog en voor vrede,
dicht bij en ver weg. O.a. door de maandelijkse vredeswakes, activiteiten in de vredesweek, het project
de Frede fan Fryslân en het plan voor een permanent brandende Vredesvlam in Leeuwarden.

Walk of Peace

Doelstelling: op diverse plaatsen in Fryslân in gesprek gaan over armoede-uitsluiting-ongelijkheidonrecht-
onvrede vs. Dit door middel van bezoeken aan diaconale en andere sociale instellingen die
werken aan welzijn-inclusie-gelijkwaardigheid-recht-vrede.

Geloof, Duurzaamheid en Toekomst:

Doelstelling: parochies betrekken bij ethische- en geloofsvragen over duurzaamheid en informeren
over mogelijkheden voor actieve inzet voor duurzaamheid.

Ondersteuning caritas en diaconie

Doelstelling: door geheel Fryslân heen ondersteuning geven aan besturen en adviesraden van PCI’s,
en aan diaconale werkgroepen, beraden, commissies en platforms. Jaarlijks nodigt Solidair Friesland
de PCI’s van Fryslân en de Noordoostpolder uit voor overleg over de projecten en wensen uit de PCI’s
m.b.t. scholing en projectontwikkeling. Voor analyse en aanpak van diaconale werkzaamheden zijn
diverse werkvormen en handreikingen ontwikkeld. O.a. handboekjes voor diaconie en een diaconaal
beleidsplan, een diaconale quick-scan en een model voor een diaconaal jaar. Mogelijk zou Solidair
Friesland i.s.m. de Vitusparochie of het DPL in een van de komende jaren een diaconaal jaar kunnen
opzetten. Het doel is om meer parochianen te betrekken bij het diaconale werk dat door of vanuit de
PCI en de parochie wordt verricht. Met dit model is in meerdere Friese parochies ervaring opgedaan.

Sint Maartendag

Doelstelling: tweejaarlijkse dag voor alle PCI-s, parochiële diaconale werkgroepen en vrijwilligers en
alle andere belangstellenden voor diaconaat. In 2018 vond de Sint Maartendag naar aanleiding van
Culturele Hoofdstad LF2018 plaats in Leeuwarden. In 2020 start de voorbereiding van de Sint
Maartendag van 2021.

De Woonkamer

Doelstelling: De Woonkamer in een van de armere wijken van Leeuwarden (de Vrijheidswijk) blijkt een
waardevolle benadering om aandacht voor armoede en eenzaamheid bij de meest kwetsbare groepen
aan te pakken. Het spreekt de doelgroepen erg aan en trekt nieuwe vrijwilligers aan. Wij zien goede
mogelijkheden om met het woonkamer-model meer te kunnen betekenen voor de meest kwetsbare
groepen in Fryslân, ook in andere wijken van Leeuwarden.

Concrete noden en Lichtpuntjes in coronatijd

Het team Solidair Friesland zet zich om de vrijwilligers te blijven ondersteunen en motiveren om het
werk doorgang te laten vinden en aan te geven waar het niet meer lukt of wanneer mensen uit de
doelgroepen extra aandacht of ondersteuning nodig hebben.

Verder na de huidige coronacrisis: Zie de mens – heel de mens.

Doestelling: inspiratie- en activeringsdagen met kerken opzetten gehouden voor reflectie op waarden
en versterking van het vertrouwen en de motivatie van diaconale vrijwilligersprojecten na de huidige
coronacrisis. Zie projectplan Zie de mens – heel de mens. We komen daar graag op terug om het
projectplan nadere toe te lichten en de mogelijkheden voor samenwerking met de PCI, pastores en
parochiebestuur Leeuwarden te bespreken.