Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân

Werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân

Toen ten gevolge van ingrijpende ontwikkeling in de landbouw – grootschaligheid, gebrek aan opvolging, verminderde maatschappelijke waardering – er inde agrarische gezinnen veel spanningen ontstonden, hebben de toenmalige dienstencentra van de Gereformeerde Kerken en de Ned. Herv. Kerk in samenwerking met de Raad van Kerken een Werkgroep in het leven geroepen om na te denken over de ontstane situatie en pastorale hulp te geven aan de agrarische gezinnen, die klem kwamen te zitten.

Daarnaast werd pastorale hulp verleend aan de agrarische gezinnen tijdens de MKZ crisis van 2001.
De Werkgroep gaf voorlichting en verleende haar medewerking aan de kerkelijke gemeenten, parochies en classes in de provincie Fryslân.
Intussen zijn de ontwikkelingen in de landbouw doorgegaan. De mondialisering van de landbouw neemt toe. Vele kleine bedrijven zwichten daaronder, met name in de armere delen van onze wereld
In ons eigen land zit de landbouw weer wat in de lift. We kunnen trots zijn op de kwaliteit van onze landbouwproducten. Ze staan in heel de wereld in hoog aanzien.
Er zijn voor boeren en boerinnen nieuwe taken bijgekomen. Naast de eerste taak om voedsel te produceren, is de taak van natuurbeheerder erbij gekomen. Om minder afhankelijk te zijn van olie en gas en alle politieke spanningen daaromtrent, wordt druk gelegd op de landbouw om grondstoffen te leveren voor biobrandstof. Die laatste ontwikkeling stuwt de prijzen van graan op en vergt een groot arsenaal aan cultuurgrond. Tevens stuwt het de prijs van het dagelijks voedsel op en dat is slecht nieuws voor de armere huishoudens in ons land.
Vanuit de samenleving wordt voortdurend gevraagd om veilig en kwalitatief goed voedsel. Dat is een gerechtvaardigde wens, maar die vraagt ook om een rechtvaardige vergoeding voor wie dat voedsel produceren. Was de eerste taak van de werkgroep in het begin vooral het bieden van hulp bij problemen van (individuele) boerengezinnen, nu dienen zich andere vraagstukken aan die de aandacht van de werkgroep vergen.

Doel van de werkgroep

De Werkgroep Kerken en Landbouw Friesland heeft tot doel om plaatselijke parochies en gemeenten te stimuleren en te helpen het gesprek met hen die werkzaam zijn in de landbouw aan te gaan teneinde in onderlinge uitwisseling op de hoogte te raken van wat er in de huidige landbouw omgaat en welke ethische en zingevings- en geloofsvragen daar spelen. In de plaatselijke gemeente/parochie wordt zo de eigen maatschappelijke context vindplaats van geloof.

Thema’s in dat onderlinge gesprek zijn:

  • De voedselproductie zelf: aanpak, keuzes, (ethische) dilemma’s, vooroordelen, beelden.
  • Ethisch handelen in het licht van de scheppingstheologie
  • Kerkmensen kritisch laten meedenken over de plaats en de taak van de landbouw in onze samenleving
Taak van de werkgroep:
  • Plaatselijke gemeenten en parochies ondersteunen bij het aangaan van bovengenoemd gesprek en inhoudelijke input verzorgen voor dat gesprek
  • Coördineren wat er op het gebied van kerken en landbouw in de provincie plaatsvindt
  • Handleidingen schrijven voor bid- en dankdag
  • In de (gremia van de) kerken ethische en zingevings-/geloofsthema’s en dilemma’s aan de orde stellen die op dát moment in de landbouw spelen en daarover publiceren

>> Naar de website van Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân