Symposium Werkgroep Kerken & Landbouw Fryslân 7 februari 2020

Op vrijdag 7 februari 2020 van 9.00 uur tot 12.30 uur organiseert de werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een minisymposium met het thema “De aarde verbindt”.  Het symposium wordt georganiseerd in Dorpshuis de Jister de kommisjewei 3, 9217 RL Nijega en is bedoeld voor allen die werkzaam zijn in de kerkelijke gemeente, zowel beroepsmatig als vrijwillig.

Op dit moment is er veel discussie over het beheer van de aarde. Een discussie die iedereen aangaat, maar die de agrarisch ondernemers het meeste treft. Allemaal moeten we leven van wat de aarde voortbrengt, maar zij moeten er een bestaan in kunnen vinden en hun bedrijf kunnen voortzetten.

Aan deze hoogst actuele discussie wil de werkgroep Kerken en Landbouw Fryslân een bijdrage leveren door het organiseren van een minisymposium. Vanuit het thema “De aarde verbindt” wordt ingegaan op de vraag hoe vanuit de kerkelijke gemeenschap meegedacht kan worden over het beheer van de aarde. Juist vanuit de kerkelijke gemeenschap omdat zij leeft vanuit het Woord, dat de aarde niet van ons is en dat het Woord om een goed beheer van ons gemeenschappelijk huis vraagt.

Op het symposium zullen een viertal sprekers onze aandacht vragen:
  • De boerderij- de apotheek van de toekomst. Bodemspecialist T. Mulder zal iets zeggen over het verband tussen kringlooplandbouw, bodemvruchtbaarheid en voedselkwaliteit
  • Het belang van gezonde landbouw. Veehouder P. van der Valk vertelt vanuit de praktijk hoe agrarische ondernemers verbonden zijn met hun grond en welke kansen en bedreigingen zich daarbij voordoen.
  • Zorgen om ons huis. Mgr. C.F.M. van den Hout vertelt over de encycliek Laudato si en hoe dat wordt gepraktiseerd in het bisdom Groningen- Leeuwarden
  • De dominee en de boer. Classispredikant W. Beekman leest een column voor over dit thema.

Na afloop is er gelegenheid voor discussie. De werkgroep nodigt bij dezen de doelgroep uit om samen van gedachten te wisselen over hoe boeren en burgers verder willen en kunnen met alles wat ons zo dierbaar is.

Wij stellen het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft bij info@kerkenenlandbouw.nl info@kerkenenlandbouw.nlof telefoonnummer 06-83794625. Graag voor 5 februari.

> perspublicatie 2020 De aarde verbindt_2.0

Voor verdere informatie: https://kerkenenlandbouw.nl/