Facebook icon  twitter-icon
Menu

Organisatie


Samenstelling bestuur, beleidsgroep, team en overige medewerkers Solidair Friesland
 
 
Bestuur Solidair Friesland.


In de Beleidsgroep KSMA is de achterban van Solidair Friesland vertegenwoordigd. De verschillende werkvelden en regionale platforms voor diaconie hebben in de beleidsgroep een afvaardiging. De beleidsgroep fungeert als participantenraad, en komt drie keer per jaar bijeen. In de beleidsgroep KSMA wordt door middel van werkplannen, jaarverslagen en discussienota's het beleid van het Maatschappelijk Activeringswerk voorbe­reid en geëvalueerd.

Bestuur:

Loek Punt, voorzitter, Burgum
Dominicus Hooghiemstra, secretaris, Blauwhuis
Peter Wezenberg, penningmeester, Heeg
Ingrid Dechesne, lid, Leeuwarden
Huub Kamsma, lid, Burgum

Beleidsgroep MA-werk

In de Beleidsgroep KSMA is de achterban van Solidair Friesland vertegenwoordigd. De verschillende werkvelden en regionale platforms voor diaconie hebben in de beleidsgroep een afvaardiging. De beleidsgroep fungeert als participantenraad, en komt drie keer per jaar bijeen. In de beleidsgroep KSMA wordt door middel van werkplannen, jaarverslagen en discussienota's het beleid van het Maatschappelijk Activeringswerk voorbe­reid en geëvalueerd.

Beleidsgroep:

Dré de Bruyn, voorzitter (Noordoostpolder/Stichting De KIM)
Ciel Huitema, Bolsward (PMVH/Scheepsmaatjes)
Huub Kamsma, Burgum (bestuur)
Ruud Lolkema, Stiens (bestuur en platform noordwest)
Monique Louwes, Heerenveen (Jongeren)
Loek Punt, Burgum (bestuur)
Mient Raap (Diaconie Joure)
José Streppel, Oranjewoud (Scheepmaatjes)
Agatha Vreeling (Platform Sneek en cie. Diaconie ZW)
Marijke van der Wal, Woudsend (Platform St.-Nyk)
Peter van der Weide, Sneek (pastores)

Medewerkers:

Jan Bosman, teamleider en consulent M.A.-werk
Carla Baars, secretariaat
Dieuwke Bijlsma, coördinator Exodus-Support
Robert Colijn, A3 project
Caroline Doelman, consulent vluchtelingenprojecten
Elvera Jansen, Diaconaal Opbouwwerk
Willem Koopman, financiële administratie
Kees van Kordelaar, Diaconaal Opbouwwerk
Elziena Taute, M25 – jongerendiaconaat, Redactie Zeven Dagen e.a.

Overige medewerkers:

Marije Boer, redactie Zeven Dagen (gedrukte en digitale versies) en overige uitgaven
Tom Garmann, verzending Zeven Dagen
Susan ten Kate, commissie Pater Grasveldpenning
Nettie Schrama, verzending Zeven Dagen
Agatha Vreeling, verzending Zeven Dagen

Externe contacten

De maatschappelijke thema's waarvoor de achterban van Solidair Friesland zich inzet, is zeer divers. De samenwerking met bisdom, collega M.A.-instellingen en Friese maatschappelijke organisaties is essentieel om een adequaat antwoord te kunnen bieden op deze vraagstukken. Daarom is Solidair Friesland een netwerkorganisatie.

Er Wordt vooral samengewerkt met:

Bisdom Groningen-Leeuwarden en Vicariaat Fryslân-Noordoostpolder,
Plaatselijke PCI's, parochies en diaconieën, diaconale platforms en Arme Kant-groepen,
Katholieke M.A.-instellingen voor Groningen en Drenthe (SGD) en Flevoland (Stichting De KIM),
Protestants M.A.-werk en de PKN-kerk in Fryslân (CRO),
Actioma (landelijk steunpunt katholiek M.A.-werk) en katholieke collega-instellingen in andere provincies,
Andere kerkelijke en levensbeschouwelijke organisaties in Fryslân (Raad van Kerken, Kleurrijk Fryslân, Bisschop Möllerstichting, Centrum voor Levensbeschouwing, Friese Poort),
Partners Sociale Alliantie Fryslân: CNV-vakmensen, FNV-Bondgenoten, Humanitas, LFB, Protestants M.A.-werk, Samenwerkende Voedselbanken Fryslân.
Maatschappelijke Organisaties (M.O.'s) in Fryslân. Met de Friese M.O.'s heeft Solidair Friesland geregeld overleg over de voorgenomen transitie van het sociale domein van provincie naar gemeenten: het COC, FSU, Hoor Friesland, Humanitas, LFB, Protestants M.A.-werk, SFO (Samenwerkende Friese Ouderenbonden), Tumba, Zorgbelang.

Overige samenwerkingspartners:

Actioma, landelijk steunpunt katholiek M.A.-werk
CNV-vakmensen
Exodus Nederland
Fietsersbond afdeling Fryslân
FNV-Bongenoten
Kleurrijk Fryslân
Raad van Kerken
Support Fryslân
ZIENN

Afkortingen (voor zover nog niet eerder toegelicht):

DOW – Diaconaal Opbouwwerk
DPL - Diaconaal Platform Leeuwarden
IDO – Interkerkelijk Diaconaal Overleg
KIMAN – Katholiek Instellingsberaad M.A.-instellingen in het Noorden (SGD, SF en de KIM)
PCI – Parochiële Caritas Instelling
SF – Solidair Friesland