Facebook icon  twitter-icon
Menu

Visie en missie


Mensvisie

Mensen hebben mensen nodig. De mens is ten diepste goed en in staat zich te verbinden met anderen en met de samenleving als geheel. Een mens kan kracht ontwikkelen door steun van een medemens. Dit is een wederkerig proces.

Visie op de relatie met de kerk

Solidair Friesland maakt deel uit van de katholieke traditie en de katholieke en christelijke geloofsgemeenschap. In de definitie van kerk als 'volk van God onderweg naar een sociale en rechtvaardige samenleving' maakt Solidair Friesland als katholieke stichting deel uit van de geloofsgemeenschap in de bred-ere zin van het woord.

Katholieke identiteit

Solidair Friesland is een katholieke instelling voor Maatschappelijk Activeringswerk. De katholieke sociale leer leert ons dat we geroepen zijn om mens voor een mens te zijn. Deze leer komt voort uit de Bijbelse visie op barmhartigheid en gerechtigheid. Daarin zijn helper en geholpene verantwoordelijk voor elkaar en hebben ze een taak om te werken aan structuren van barmhartigheid. Essentiële kernwaarden uit het katholiek sociaal denken zijn voor Solidair Friesland: naastenliefde (caritas), solidariteit, subsidiariteit, ge-rechtigheid en zorg voor het milieu.
De katholieke identiteit van Solidair Friesland is tevens van belang voor de herkenbaarheid van en verbinding met de katholieke geloofsgemeenschap in Fryslân.

Het doel

Solidair Friesland stimuleert en ondersteunt mensen om op eigen kracht en waar nodig met hulp van anderen te werken aan het individuele en gemeenschappelijke welbevinden. Solidair Friesland is gespecialiseerd in het aanboren, inzetten en kanaliseren van deze krachten.

De missie

Solidair Friesland is een professionele organisatie die, geïnspireerd door de Bijbel en het katholieke sociale denken, de bewustwording met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken stimuleert en vrijwilligers inspireert en begeleidt om het welzijn van mens en samenleving te bevorderen.

Mission Statement

'Geloven op maandag' betekent: je geloof handen en voeten geven, samen met de kwetsbare mensen, en werken aan een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving.

Ambitie

Solidair Friesland wil de samenwerking met parochies en PCI's verder ontwikkelen.
Solidair Friesland wil in die samenwerking in 2020 gerealiseerd hebben dat alle parochies, met name PCI's en diaconale werkgroepen, vaardig zijn in het signaleren en analyseren van lokale maatschappelijke ontwikkelingen en in het activeren van mensen om bij te dragen aan de aanpak van problemen en aan een duurzame sociale en rechtvaardige samenleving.
Solidair Friesland wil in samenwerking met andere kerken en levensbeschouwingen stimuleren dat in meerdere Friese regio's M.A.-werkers of Diaconaal Opbouwwerkers actief zijn om deze processen te initiëren, te begeleiden en de vrijwilligers te ondersteunen.