Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk Fryslân

Samen geloven in samen leven en samen werken

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving vanuit de invalshoek levensbeschouwing met respect voor de identiteit van de ander en op basis van volstrekte gelijkwaardigheid.

De Stichting Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân is een samenwerkingsverband van verschillende levensbeschouwelijke groepen in de provincie Fryslân en bestaat sinds 1994.
Kleurrijk Fryslân is meer dan een tegenbeweging. Het is een beweging van mens tot mens zijn aan de basis van de multiculturele samenleving. Zij doet een beroep op de positieve krachten, die uitgaan van de verschillende levensbeschouwelijke stromingen in Fryslân.

Vanuit Kleurrijk Fryslân werken deze verschillende levensbeschouwelijke stromingen samen aan een provincie die leefbaar is voor iedereen en waarin ook plaats is voor iedereen, ongeacht huidskleur, nationaliteit, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Niet met het oog op verdeeldheid, maar om duidelijk te maken dat in verscheidenheid veel kracht tot menswording ligt verborgen en een uitnodiging is om de ander te leren kennen met respect voor elkaar.

Meer informatie: www.kleurrijkfryslan.nl

Kleurrijk Fryslân en deelprojecten Bruggen Bouwen, Dag van de Dialoog en Kleurrijke Wandelingen
Doelstelling:

Structureel contact onderhouden met mensen uit diverse geloofsgemeenschappen en met hen bouwen aan onderlinge dialoog en samenwerking bij de aanpak van racisme en andere sociale knelpunten. Het project is mede met steun van overleden parochiaan Piet Heemskerk opgericht en enkele parochianen zijn als deelnemer of in de organisatie betrokken bij de organisatie.

Deelproject: Ashuka Kleurrijk Wereldkoor
Doelstelling:

werken aan meer begrip en tolerantie bij culturele verschillen. Door middel van samenzang van mensen uit verschillende nationaliteiten en culturen, leren zij elkaar kennen, en zijn zij elkaar tot steun zijn als er problemen zijn en worden nieuwkomers geholpen bij inburgering. De deelnemers komen voornamelijk uit Leeuwarden, en voor een groot deel tevens als parochiaan.