Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gedragscode

Solidair Friesland

September 2023

BEGRIPPEN

Met organisatie bedoelen we in deze gedragscode Solidair Friesland, katholiek steunpunt voor maatschappelijke activering.
Met medewerkers bedoelen we ook werknemers, stagiairs, trainees en ingehuurde mensen.
Met partners bedoelen we vrijwilligers, opdrachtgevers, deelnemers aan projecten, werkveldcollega’s en zakelijke of netwerk relaties.

INLEIDING

We willen dat onze organisatie tevreden medewerkers en klanten heeft. Ook vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers een veilige werkplek hebben en met plezier hun werk doen.
De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat is hiervoor doorslaggevend. Onze organisatie wil dat de gedragscode meer is dan een papieren stuk. Daarom wordt deze gedragscode ook op onze website gezet, zodat deze bekend is bij onze klanten en partners. Daarnaast is aan alle medewerkers een exemplaar uitgereikt. Medewerkers dienen zich aan de gedragscode te houden in hun relatie met of namens onze organisatie. In een situatie waarbij meningsverschillen zijn over de normen en waarden die in de gedragscode vermeld staat, kunnen deze altijd besproken worden met de direct leidinggevende.

DE DOELEN VAN DE GEDRAGSCODE ZIJN:
  • het goede imago van onze organisatie bewaken en houden
  • het gezien worden als een goede werkgever
  • het beschermen van de medewerkers
  • het bestrijden en voorkomen van pesterijen, agressie/geweld, discriminatie, belaging/stalking en (seksuele)intimidatie

Hierbij komen de volgende punten naar voren:

  • Integriteit
  • Respect
  • Loyaliteit
STATUS

De gedragscode is uitgewerkt op basis van wettelijke bepalingen en ontleent hieraan een wettelijke status. De regels zijn gebaseerd op de Arbowet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Strafrecht.

REIKWIJDTE

De gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, klanten en samenwerkingspartijen en is voor ieder inzichtelijk.

DE GEDRAGSCODE

Respect en gelijkwaardigheid: onze organisatie vindt het belangrijk dat haar partners zoveel mogelijk op een door hen gewenste manier hun doelen kunnen nastreven. Onze medewerkers ondersteunen de partners vanuit hun deskundigheid daarbij. Samen wordt gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die worden gemaakt.

Gelijkwaardigheid, wederzijds respect en zonder oordeel werken is de opdracht van onze medewerkers, elke dag opnieuw. Dit geldt niet alleen voor het contact van medewerkers met partners, het is ook richtinggevend voor het contact tussen medewerkers onderling en anderen met wie onze organisatie een relatie onderhoudt.
Deze werkwijze wordt regelmatig besproken tijdens het teamoverleg en komt zo nodig aan de orde in opleidingen en cursussen. Gedurende evaluatie-en functioneringsgesprekken wordt bekeken of het naar behoren wordt uitgevoerd of dat verbetering nodig is.

Er is binnen deze kaders veel mogelijk, ook in de wijze waarop met elkaar wordt omgegaan. Echter, elke vrijheid heeft zijn grenzen. Dat geldt ook voor omgangsvormen. Als iemand zich niet houdt aan deze regels, dan kunnen maatregelen worden genomen. Dit zou in uitzonderlijke situaties zelfs kunnen leiden tot ontslag (medewerker) of beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst.

Om misstanden te voorkomen en om te laten zien dat onze organisatie hecht aan normen en waarden, volgt een beschrijving van wat uitdrukkelijk verboden is. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

Pesterijen
Binnen onze organisatie is er respect voor de ander, het is dan ook niet geoorloofd om een ander te kwetsen, te vernederen, vervelende opmerkingen te maken, te beledigen of uit te schelden, openlijk terecht te wijzen, te negeren of sociaal te isoleren, ongepaste gebaren te maken, te roddelen, kritiek te uiten op iemands persoonlijk leven of het beschadigen van eigendommen.

Discriminatie
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur of op welke grond ook is niet toegestaan.

Intimidatie
Schelden, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is niet geoorloofd. Ook lichamelijke uitingen, zoals het zich groot maken het hinderlijk in de weg lopen of achtervolgen, wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen of achtervolgen van een ander, waaronder ook het bovenmatig, voor het werk onnodig, contact zoeken, ook telefonisch of via sms, WhatsApp, e-mail en andere sociale media.

Seksuele intimidatie
Elke seksuele aandacht die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedag dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene die ermee wordt geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

Belangenverstrengeling
Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat zonder persoonlijk belang getrouw, integer en professioneel moet worden gehandeld.

Diefstal
In geval van diefstal van organisatie-eigendommen of eigendommen van klanten dient melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende.

Er wordt aangifte gedaan en er volgt een (politie)onderzoek.

Tijdens het onderzoek is de medewerker op non-actief, in eerste instantie voor de duur van drie weken.

Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek wordt bepaald welke maatregelen worden genomen.

Kleding
Van medewerkers wordt verwacht dat zij zich passend en representatief kleden voor de functie. Dit houdt onder ander in dat men schone en niet aanstoot gevende kleding draagt. Denk hierbij ook aan de multiculturele setting waarin medewerkers van Solidair Friesland werken.

Overige gedragsregels

Verder gelden voor medewerkers de volgende gedragsregels op de werkvloer:

  • het is verboden te roken of alcoholische dranken te nuttigen;
  • het is verboden drugs mee te nemen of te gebruiken;
  • men mag niet in het bezit zijn van een slag-, steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen.

N.B. “Kleding” en “overige gedragsregels” kunnen (ook) opgenomen worden in de ordevoorschriften die een werkgever kan uitvaardigen (volgens artikel 7:660 BW).

ORGANISATIE PARTNERS

Wanneer een medewerker door partners van onze organisatie wordt geconfronteerd met pesterij, agressie, geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of een andere vorm van intimidatie, heeft hij/zij het recht de werkzaamheden binnen deze samenwerking onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden voor ontslag oplevert in de zin van artikel 7:678 BW. Het voorval dient te worden gemeld bij de direct leidinggevende. De medewerker heeft het recht werkzaamheden bij deze partner te weigeren wanneer melding is gemaakt van een van de in deze gedragscode genoemde punten.

KLACHTENBEHANDELING

Mocht een vrijwilliger of partner van onze organisatie, of zijn vertegenwoordiger, een klacht hebben, dan kan hij/zij deze bespreken met degene die het betreft. De klacht kan ook worden besproken met de leidinggevende van de medewerker. Deze zal ernaar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kan men zich ook wenden tot de teamleider, het bestuur of de vertrouwenspersoon.

In het geval dat een medewerker een klacht heeft, dan kan hij/zij deze bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft. Als dit niet kan of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de eerst volgende verantwoordelijke: dit kan een projectleider zijn, de teamleider, het bestuur en in alle gevallen ook de vertrouwenspersoon.

TOT SLOT

Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vinden wij het belangrijk hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van klanten en medewerkers. Laten we vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is heel veel mogelijk.

INWERKINGTREDING GEDRAGSCODE

Het bestuur van Stichting Solidair Friesland en de teamleider hebben ingestemd met deze gedragscode. De gedragscode treedt in werking op 1 september 2023. Deze gedragscode zal om de twee jaar worden geëvalueerd op effectiviteit en doorwerking.

Bestuur, namens deze Anna Teuben (voorzitter)

Teamleider, Roger Dragstra