Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gedragscode

Beleid Solidair Friesland aangaande aanpak en preventie ongewenst gedrag

3.1. Gedragscode (vrijwillige) medewerkers Solidair Friesland.

Grenzen in het contact tussen medewerkers onderling, tussen medewerkers en vrijwilligers, tussen vrijwilligers onderling en tussen medewerkers/vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten van Solidair Friesland worden niet altijd op dezelfde manier uitgelegd of ervaren. We zien de noodzaak om daar toch enige dingen over af te spreken en vast te leggen, temeer omdat we ook met kwetsbare groepen werken op het gebied van jeugd en jongeren en op het gebied van mensen met een beperking. Bijvoorbeeld als het gaat om kinderen heeft het ene kind de behoefte om even op schoot te zitten als het troost zoekt, het andere kind heeft behoefte aan een aai over de bol en weer een ander kind vindt het niet prettig om aangeraakt te worden. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle kinderen en in alle situaties gelden. En dat geldt ook voor andere doelgroepen en de wijze waarop we onderling met elkaar omgaan. Dat is maar goed ook. Maar er is wel   n hele duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn! En dat geldt op eenzelfde manier voor contacten met mensen met een beperking.
Daarom hanteert Solidair Friesland voor al haar medewerkers, betaald of vrijwillig, onderstaande gedragscode. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor iedereen, voor volwassenen, jong volwassenen, tieners, kinderen en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door Solidair Friesland wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als betaalde kracht, vrijwilliger of stagiair(e) vragen wij je deze gedragscode te onderschrijven. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

1. De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
 1. De medewerker moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de anderen die deelnemen aan een activiteit van Solidair Friesland zich veilig voelen en zich gerespecteerd voelen.
 2. De medewerker onthoudt zich ervan de ander te bejegenen op een wijze die de ander in zijn of haar waardigheid aantast.
 3. De medewerker dringt niet verder door in het priv leven van een ander dan voor die activiteit noodzakelijk is.
 4. De medewerker onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van een ander. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 5. De medewerker mag de ander niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar Beleid Solidair Friesland aangaande aanpak en preventie ongewenst gedrag redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 6. De medewerker zal tijdens workshops, trainingen, coaching gesprekken en zeker in tweegesprekken met respect omgaan met de ander.
 7. De medewerker heeft de plicht de ander en zeker als het gaat om een minderjarige of mensen met een beperking naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij die activiteit is betrokken, wordt nageleefd.
 8. Indien de medewerker gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 9. De medewerker krijgt of geeft geen (im)materi le vergoedingen die niet in de rede zijn.
 10. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de medewerker in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een door het bestuur aangewezen persoon.
2. Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en / of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-kind, hulpverlener-cli nt, leerkracht- leerling, medewerker-deelnemer e.d.); en / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.
Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen of mensen met een beperking, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden. De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van werkzaamheden met minderjarigen/personen met een beperking door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.
Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen/mensen met een beperking waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.
Beleid Solidair Friesland aangaande aanpak en preventie ongewenst gedrag

3.2. Omgangsregels Solidair Friesland met betrekking tot aanpak en preventie ongewenst gedrag.

Iedereen die aan de activiteiten/het aanbod van Solidair Friesland deelneemt onderschrijft de doelstellingen en het huishoudelijk reglement van de vereniging en houdt zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven.
Tevens maakt het onderschrijven van deze verklaring aangaande omgangsregels deel uit van het aannamebeleid van Solidair Friesland.
Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.
Wij vragen van alle medewerkers, kinderen, hun ouders of andere bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van onderstaande omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Echter, de onderstaande opsomming is niet limitatief.

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet.
 2. Iedereen telt mee binnen de organisatie.
 3. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 4. Ik val de ander niet lastig.
 5. Ik berokken de ander geen schade.
 6. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 7. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 8. Ik negeer de ander niet.
 9. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 10. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 11. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 12. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 13. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 14. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 15. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.