Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Maatjesproject Ex-gedetineerden Friesland

Maatjesproject Ex-gedetineerden Friesland

Ex-gedetineerden hebben vaak grote moeite om hun weg in de samenleving (terug) te vinden. Ongeveer de helft van hen vervalt kort na vrijlating weer in oude patronen (ongewenst gedrag). Ze plegen daarbij soms ook nieuwe strafbare feiten, met alle gevolgen van dien. Dit is in de eerste plaats onwenselijk voor de ex-gedetineerde en diens relaties, maar ook voor de samenleving als geheel.

WAT

Het Maatjesproject Ex-gedetineerden Friesland (MEF) is opgezet om ex-gedetineerden te ondersteunen bij hun terugkeer naar de maatschappij. Solidair Friesland werkt hiervoor samen met Exodus Nederland. Maatjes helpen bij het opbouwen van een positief en ondersteunend sociaal netwerk, maar kunnen ook behulpzaam zijn bij praktische zaken.

WAAROM

Hoe komt het dat de terugkeer naar de maatschappij voor veel ex-gedetineerden zo lastig verloopt? Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals:

  •  een onverwachte vervroegde invrijheidstelling;
  • verbroken relaties;
  • de terugkeer naar en druk vanuit het oude milieu;
  • geen inkomen;
  • geen werk of vaste bezigheden;
  • geen sociale contacten buiten het oude milieu;
  • geen vaste woon- of verblijfplaats.
HOE

Solidair Friesland koppelt maatjes (vrijwilligers) aan ex-gedetineerden. Ze trekken een tijdje samen op. De duur van het contact hangt af van de wens en de behoefte van de ex-gedetineerde.

Het Maatjesproject is een aanvulling op wat gemeenten, sociale wijkteams en de reclassering voor deze mensen doen. Vrijwilligers zijn geen hulpverleners en verlenen alleen hulp die professionals (instanties of personen) niet kunnen of mogen bieden.

VOOR WIE

De hulp is in de eerste plaats bedoeld voor ex-gedetineerden die gemotiveerd zijn om een nieuwe start te maken en die daarbij een steuntje in de rug nodig hebben. Daarnaast kunnen ook relaties van gedetineerden die praktische en/of emotionele problemen hebben door de detentie van hun partner om een maatje vragen.

Het Maatjesproject Ex-gedetineerden is begin 2023 als pilot gestart in Leeuwarden, mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Leeuwarden. Het project wordt in 2024 verder uitgebreid in de provincie Friesland.

ZOEKT U EEN MAATJE OF WILT U MAATJE WORDEN?

Neem dan contact op met coördinator Feike Kooistra, 06-14938720 of fkooistra@solidairfriesland.nl

Of kijk hier voor meer informatie.