Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Beleidsvisie

LOGO_Solidair_Friesland

Mensen voor mensen

In 2013 hebben bestuur, beleidsgroep en personeel van Solidair Friesland zich gezamenlijk bezonnen op de identiteit van de organisatie. Ook haar visie op de samenleving en welke rol zij daar als Katholiek Maatschappelijk Activeringswerk in wil hebben, namen zij opnieuw onder de loep. Op een heidag in mei werden missie, visie en doelen uitgediept. Later in het jaar werd dit op verschillende manieren verder uitgewerkt. Het resultaat van het totale bezinningsproces is dit strategisch beleidsstuk ‘Mensen voor mensen’.
We leven in een spannende tijd en in een samenleving die voortdurend in beweging is. Er wordt een groot beroep gedaan op de eigen inzet en op het feit dat je verantwoordelijkheid draagt voor je eigen leven. Maar niet iedereen kan alles zelf regelen, er zijn altijd mensen die extra kwetsbaar zijn. 
Zij zoeken hulp van anderen om hun leven in te richten of om professionele zorg te organiseren. De tijd dat de overheid met allerlei vormen van ondersteuning voor iedereen klaar staat is voorbij. Politieke en economische verschuivingen hebben daaraan definitief een eind gemaakt. Vandaag de dag moeten mensen het eerst hebben van familie, vrienden, buren, kennissen en van mensen die spontaan opstaan om voor een ander iets te doen. 
De mens kan kracht ontwikkelen door steun van een medemens. Mensen hebben mensen nodig. Ook het katholieke sociale denken geeft aan dat we geroepen zijn om mens voor een mens te zijn. 
Dat betekent dat dit in wederkerigheid plaatsvindt. Solidair Friesland wil daar graag aan bijdragen en de inzet van mensen voor elkaar en voor de
samenleving ondersteunen. Deze notitie geeft de kernwaarden, doelen, visie en missie van Solidair Friesland weer.

Voor Wie?
Het Maatschappelijk Activeringswerk (M.A.-werk) van Solidair Friesland is gericht op de activering van parochies, Parochiële Caritas Instellingen (PCI’s) en andere katholieke organisaties en personen. Het accent ligt op het ondersteunen en stimuleren van men-sen uit de katholieke achterban. Binnen deze activering is uiteraard ook specifieke aandacht voor de maatschappelijke activering van jongeren. Deze gerichtheid is niet exclusief: ieder die zich herkent in de inhoud van ons werk en in onze werkwijze is welkom! Het doel van deze maatschappelijke activering is om de katholieke achterban – en anderen – actief te betrekken bij hun inzet voor een sociale, rechtvaardige samenleving. Deze inzet, voornamelijk door vrijwilligers, is gericht op de kwetsbare mensen in de samenleving, ongeacht hun religieuze of culturele achtergrond, en op plaatsen waar noden zijn. Solidair Friesland stimuleert en ondersteunt mensen die er voor elkaar willen zijn. In de praktijk van Solidair Friesland is er onder meer aandacht voor de volgende groeperingen en thema’s:

• Mensen in armoede,
• Mensen met problematische schulden,
• Mensen met een beperking,
• Asielzoekers en vluchtelingen,
• Jongeren met problemen,
• Ouderen,
• Stille hulproepers,
• Ex-gedetineerden,
• Dialoog en samenwerking met andere religies,
• Maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, landbouw, discriminatie en vrede.

Deze opsomming van projectmatig M.A.-werk is niet limitatief; het beleid wordt in beleidsplannen en jaarwerkplannen vastgesteld.

Hoe?
Solidair Friesland geeft het maatschappelijke activeringswerk vorm door :

• Scholing van kader en vrijwilligers van PCI’s (Caritas) en Diaconiegroepen,
• Verdieping en uitwisseling van deze organisaties te organiseren van deze organisaties,
• Signalering naar de kerk en overheid, • Een profetisch geluid te laten klinken,
• Conferenties, symposia en studiebijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld de St. Maartenconferentie,
• Vrijwilligers aan te moedigen, bijvoorbeeld door de Pater Grasveldpenning,
• Diaconale projecten voor jongeren te organiseren, bijvoorbeeld het Jongerenweekend en M25,
• Mensen in beweging te brengen, bijvoorbeeld de Walk for Peace (vredes-tocht),
• Middel van maatjesprojecten, • Het organiseren van ontmoeting en dialoog van mensen met diverse sociale, culturele en levensbeschouwelijke posities en achtergronden,
• Administratieve ondersteuning bij projecten,
• Coaching en begeleiding van projecten en organisaties,
• De kernwaarden, visie en missie ook toe te passen op de interne organisatie en interne en externe communicatie van Solidair Friesland.

Met Wie?
Solidair Friesland werkt samen met:

• De parochies, met name de PCI’s in Fryslân en de Noordoostpolder,
• Katholieke maatschappelijke organisaties in Fryslân en Noord Nederland,
• Het Bisdom Groningen-Leeuwarden en het Vicariaat Fryslân- Noordoostpolder,
• Het KIMAN-Samenwerkingsverband van katholiek M.A.-werk in Groningen, Drenthe (SGD) en de Noordoostpolder (De KIM),
• Het Protestants M.A.-werk en de PKN-kerk in Fryslân,
• Andere levensbeschouwelijke organisaties in Fryslân,
• Maatschappelijke organisaties in Fryslân,
• Actioma (landelijk steunpunt katholiek M.A.-werk) en katholieke collega-instellingen.
• Waar nodig en mogelijk wordt samengewerkt met de overheid.

Visie en missie
Mensvisie
Mensen hebben mensen nodig. De mens is ten diepste goed en in staat zich te verbinden met anderen en met de samenleving als geheel. Een mens kan kracht ontwikkelen door steun van een medemens. Dit is een wederkerig proces.

Visie op de relatie met de kerk
Solidair Friesland maakt deel uit van de katholieke traditie en de katholieke en christelijke geloofsgemeenschap. In de definitie van kerk als ‘volk van God onderweg naar een sociale en rechtvaardige samenleving’ maakt Solidair Friesland als katholieke stichting deel uit van de geloofsgemeenschap in de bred-ere zin van het woord.

Katholieke identiteit
Solidair Friesland is een katholieke instelling voor Maatschappelijk Activeringswerk. De katholieke sociale leer leert ons dat we geroepen zijn om mens voor een mens te zijn. Deze leer komt voort uit de Bijbelse visie op barmhartigheid en gerechtigheid. Daarin zijn helper en geholpene verantwoordelijk voor elkaar en hebben ze een taak om te werken aan structuren van barmhartigheid. Essentiële kernwaarden uit het katholiek sociaal denken zijn voor Solidair Friesland: naastenliefde (caritas), solidariteit, subsidiariteit, ge-rechtigheid en zorg voor het milieu. De katholieke identiteit van Solidair Friesland is tevens van belang voor de herkenbaarheid van en verbinding met de katholieke geloofsgemeenschap in Fryslân.

Het doel
Solidair Friesland stimuleert en ondersteunt mensen om op eigen kracht en waar nodig met hulp van anderen te werken aan het individuele en gemeenschappelijke welbevinden. Solidair Friesland is gespecialiseerd in het aanboren, inzetten en kanaliseren van deze krachten.

De missie
Solidair Friesland is een professionele organisatie die, geïnspireerd door de Bijbel en het katholieke sociale denken, de bewustwording met betrekking tot maatschappelijke vraagstukken stimuleert en vrijwilligers inspireert en begeleidt om het welzijn van mens en samenleving te bevorderen.

Mission Statement
‘Geloven op maandag’ betekent: je geloof handen en voeten geven, samen met de kwetsbare mensen, en werken aan een duurzame, sociale en rechtvaardige samenleving.

Ambitie
Solidair Friesland wil de samenwerking met parochies en PCI’s verder ontwikkelen. Solidair Friesland wil in die samenwerking in 2020 gerealiseerd hebben dat alle parochies, met name PCI’s en diaconale werkgroepen, vaardig zijn in het signaleren en analyseren van lokale maatschappelijke ontwikkelingen en in het activeren van mensen om bij te dragen aan de aanpak van problemen en aan een duurzame sociale en rechtvaardige samenleving. Solidair Friesland wil in samenwerking met andere kerken en levensbeschouwingen stimuleren dat in meerdere Friese regio’s M.A.-werkers of Diaconaal Opbouwwerkers actief zijn om deze processen te initiëren, te begeleiden en de vrijwilligers te ondersteunen.

Kernwaarden
De mens staat centraal
• Wederzijds respect
• Betrokkenheid
• Aandacht
• Gastvrijheid

Verbinding maken
• Samenwerken
• Openheid
•Vertrouwen
• Onderlinge verbondenheid:
• met PCI’s en parochies
• met andere organisaties

Idealisme
• Het dragen van verantwoordelijkheid naar elkaar toe
• Solidariteit
• Vanuit het hart
• Oog voor diversiteit
• Nabijheid
• Ruimte voor iedereen

Inspirerend
• Inspiratiebron voor anderen en voor elkaar Vernieuwend
• Signaleren en analyseren
• Activeren, helpen en verbinden waar nog geen helper of verbinding is

Duurzaamheid
• Sociale duurzaamheid – trouwe aandacht van mens tot mens
• Vrijwilligers goed scholen, ondersteunen en voorkomen dat ze worden over-vraagd of opbranden
• Duurzaamheid ten aanzien van natuur en milieu